خبرگزاری ها

تحلیل و آنالیز صفحات خبرگزاری های مهم کشور

در حال حاضر یکی از مهمترین منابع اطلاع رسانی در فضای مجازی صفحات خبرگزاری ها است که مرجع بسیاری از مردم هستند. با دسته بندی موضوعی، محتوایی، شخصی و گروهی محتواها میتوان به نتایج و تحلیل های جدید دست یافت.

جمع آوری محتوا

با استفاده از تخصص متخصصان برنامه نویسی و هوش مصنوعی و علوم داده، میلیون ها داده را از صفحات برگزاری ها جمع آوری میکنیم.

تحلیل و رصد موضوعات خاص

با توجه به محتو و داده های فراوان جمع آوری شده، امکان رصد محتواهای خاص و موضوعی فراهم میشود.

آنالیز محتوا

با دسته بندی موضوعی، محتوایی، شخصی و گروهی محتواها میتوان به نتایج و تحلیل های جدید دست یافت.

محتوای پرطرفدار

با تحلیل محتوای جمع آوری شده و آنالیز داده ها به محتواها و مطالب پرطرفدار برسید.