خبرکاوی

موتور جستجوی اخبار فارسی

رصد اخبار در فضای مجازی

امروزه رصد اخبار در فضای مجازی به یکی از فعالیتهای روزمره بسیاری از افراد تبدیل شده است. هر کدام از ما در طی روز زمانی را برای رصد اخبار خبرگزاری ها میگذاریم.

موتور جستجوری بازجو این امکان را فراهم کرده تا اخبار مهمترین خبرگزاری به صورت یکجا در اختیار مخاطبان سایت قرار بگیرد.

جمع آوری

جمع آوری هوشمند اخبار

موتور جستجوی هوشمند اخبار، با استفاده از رباتهای پیشرفته اقدام به جمع آوری متمرکز اخبار میکند.

بازنشر

دسته بندی و بازنشر مرتب شده اخبار

برنامه نویسی موتور هوشمند جمع آوری اخبار طوری است که امکان دسته بندی آنها را فراهم میکند و به صورت مرتب شده منتشر میکند.

موتور جستجوی هوشمند

موتور جستجوی هوشمند اخبار بر اساس الگوریتم های پیشرفته، اخبار خبرگزاری ها را دریافت و دسته بندی میکند و بعد از آنالیز، آنها را ذخیره مینماید.

عدم دخالت انسانی

موتور جستجوی هوشمند اخبار بدون دخالت انسانی محتوا را دریافت میکند و به صورت خودکار محتوا را دسته بندی میکند و نمایش میدهد.